Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přímý  průkaz vybraných hummáních  infekčních neurotropnich  agens u  lovné zvěře z příměstské honitby MS Zemědělského družstva Velké Přílepy na okrese Praha západ.(1998-2000)

 

Jiří a Jan Votýpkovi,Praha

 

 

 

1.0.Úvod

1.1.Aspekty vzniku práce.

 

Lesníci  z povolání,lesní  personál,aktivní myslivci  jsou ve vyšší  míře vystaveni  nebezpečí onemocnění  nemocemi přenášenými krev ssajícím hmyzem,  především infikovanými  klíšťaty.Riziko se zvyšuje  i častým  přímým kontaktem  se zvěřinou  při ošetření  a zpracování   úlovků.  Problematikou   průkazu  infekčních   agens přenášených  klíšťaty  u  lidí  se  zabývá Pracoviště ohniskových nákaz  a  Národní  referenční  laboratoř  pro lymeskou borreliózu Centra epidemiologie a mikrobiologie, Státního zdravotního ústavu v Praze.  Toto pracoviště  má zájem  o předběžný  průzkum výskytu původců  lidských neuroinfekcí  i v lovné zvěři, jednoho z poten cionálních rezervoárů  těchto infekcí. Konkrétně se jedná o pathogenní spirochéty 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

                                            spirochéta rodu Borrelia- Foto ElM  Dr.Hulínská SZÚ

 

 

 Borrelia burgdorferi,   Borrelia garinii  a Borrelia afzelii ,původce lymeské borreliózy (LB),původce  lidské granulocytární  erlichiózy (HGE) Ehrlichia  species   

 

Obrazek

 

 

 . Z DNA virů při jejichž onemocnění  se objevuje řada psychomotorických a neurologických  symptomů a  které  mohou  přenášet členovci  i na lovnou  zvěř ,byly vybrány herpetické viry,virus cytomegalické inkluzní nemoci,

 

Obrazek

 

Obrazek

                                                            EB virus - zdroj internet

 

 

 

 

cytomegalovirus (CMV) a Epstein-Barrův virus původce infekční mononukleózy.Při  své dlouholeté činnosti  v mysliveckém sdružení  s   honitbou  v  těsné   blízkosti  Prahy,a nyní   jako frekventant lesnické školy, mám  přepoklady k systematickému sběrupotřebných vzorků pro zmíněný  výzkum. Podle požadavků laboratoře jsem mimo sběru a preparaci  vzorků vedl též počítačovou evidenci výsledků a jejich vlastní zpracování a dokumentaci. Část výsledků této práce bude použita k publikaci v odborném tisku.

 

1.2.Původnost práce a podobná problematika v literatuře.

 

 

 

Námět práce, zpracování i  výsledky jsou původní.Metodika izolace DNA  je  standardně  používaná  pro  zpracování  tkání klinických vzorků u lidského materiálu,  výběr primerů a průkaz specifických produktů při PCR reakci jsou původní, vyvinuté Národní referenční laboratoří   pro  lymeskou   borreliózu  RNDr.D.Hulínské,CSc.,  a podléhají autorské ochraně.

 

Přímým průkazem pomocí PCR borrelií u lovné  zvěře se zabývali podle dostupné literatury:Burgess,  E.C. a  Windberg,L.A. u  kojotů v  Severním Texasu,1989(1) Kimura,K.E.  a  kolektiv  v   kůži  jelena  siky  (Cervus  nippon yesoensis),Japonsko 1995 (2) Matuschka,F.R.s kolektivem 1996(3) prokazovali  původce   lymeské borreliózy  u  veverky  obecné  (Sciurus  vulgaris).

 

Obrazek

Veverka foto Jan Votýpka

 

Stejní autoři prokazovali Borrelia burgdorferi také u 34 zvířat, která nepatří mezi lovná.  Jednalo   se  o  tyto   druhy:Rattus  norvegicus,Apodemus flavicollis, Apomedus agrarius,Cletrionomys glareolus.V téže  práci je  diskutována  úloha  výskytu borrelií  u dalšíchzvířat   Peromyscus   leucopus   v   Severní  Americe,plcha  Glis glis,bobrů,ježků,lišek,ptáků s ještěrek na evropském území.Průkazem přítomnosti pathogenních humánních agens včetně borreliíu volně žijících živočichů, zčásti  u lovné zvěře jinými metodami než PCR se zabývali: Hubálek  Z.a kolektiv,1995(4) u  řady rodů  a druhů  z Českérepubliky    patřících   k    lovné   zvěři.   

 

Obrazek

                                                                    Husa foto Jan Votýpka

 

Jsou   to   Anser anser,Phalacrocorax carbo,Phasianus  colchicus, Larus  ridibundus,Columba  oneas,Garrulus glandarius,Pica pica,a u rodu Anas.

 

 

Obrazek

                                                                         Sojka, foto Jan Votýpka

 

 

Obrazek

 

 

Navíc mimo řadu volně žijícího ptactva také uvedení autoři prokazovali bakteriální agens  i u v práci sledovaných

 

Obrazek

                                                                  Kos černý foto Jan Votýpka

 

 

 

 

 Turdus merula a Columba livia f.domesticus aj. Juřicová Z. a kolektiv, 1993  (5)se  zabývala průkazem  arbovirů u kormoránů (Phalacrocorax carbo cormorants).

Obrazek

 

Olsen B. a kolektiv,1993 (6)  se zabýval  cyklem výskytu  původců lymeské borreliózy u mořských ptáků a u klíšťat. Weisbrod A.R.  a Johnson,R.C. 1989(7) se zabývali výskytem  původců lymeské  borreliózy u  migrujícího  ptactva  v povodí  řeky Saint Croix v USA.

 

 

 

1.3.Další záměry s problematikou.

 

 

 

V budoucnu  bych chtěl, do jednoho roku, práci rozšířit a doplnit ještě o výsledky rozboru klinického materiálu od aktivních členů MS.  Tak,aby  bylo možné  dokázat vztahy  mezi výsledky z rozboru tkání  lovné zvěře a tkáňových  tekutin   zpracovatelů  zvěřiny v témže  území a ve stejném časovém období.

 

 

 

1.4.Poděkování.

 

 

 

Chtěl  bych poděkovat  vedoucí Národní  referenční laboratoře pro lymeskou  borreliózu  a  Pracoviště  ohniskových  nákaz  Státního zdravotního  ústavu  v  Praze  paní  RNDr.Dagmar Hulínské,CSc.,za odborné  vedení   při  práci  a  za   umožnění  špičkové  analýzy molekulárně genetickými metodami přímé detekce agens, svému otci J.Votýpkovi,  pracovníkovi  uvedené   laboratoře  za  laboratorní zpracování  materiálu a  pořízení fotografické  dokumentace. Dále chci  poděkovat členům  MS  Hubertus  a MS  Zemědělského družstva Velké Přílepy za pomoc při shromažďování vzorků a koordinátorovi samostatné  práce panu  RNDr.Miloši Plánskému  za cenné  rady při  zpracování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

Liška pozitivní na Borrelie z Horoměřic,kapitální lišák